معرفی

معاونت پژوهشی پژوهشکدة هنر به منظور ساماندهی فعالیت‌‌های پژوهشی و علمی اعضای هیئت علمی پژوهشکده و مطابق با اختیارات محوله در آئین‌­نامة هیئت امنای پژوهشکده در زمینة تصویب طرح‌­ها و برنامه‌­های پژوهشی، نظارت بر کیفیت و حُسن اجرای طرح­‌های پژوهشی، نظارت بر انتشار نشریات، کتابها و تألیفات پژوهشی، بررسی نیازهای پژوهشی، تعیین خط مشی پژوهشکده برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی داخلی و بین‌­المللی، ارزیابی نتایج فعالیت­‌های پژوهشی و بررسی و تصویب سفرهای علمی کوتاه و بلندمدت اعضا فعالیت می‌­نماید. معاونت پژوهشی با توجه به رسالت اصلی پژوهشکده، که همانا سیاست‌گذاری در زمینة فعالیت­‌های پژوهشی است، با همکاری مدیران گروه­‌های پژوهشی سه­ گانة پژوهشکده (گروه‌­های تاریخ هنر، نقد هنر، و هنر شرق) در چارچوب فعالیتهای تعریف‌شده و با بهرهگیری از توانمندیهای جمعی و فردی پرسنل و اعضای هیئت علمی، در راستای تحقق اهداف پیش­‌گفته و زمینه­‌سازی برای رشد هنر در سطوح مختلف تلاش میکند.

 

سرپرست معاونت پژوهشی:

شهاب پازوکی

دکترای پژوهش هنر

Sh.pazouki@aria.ac.ir