طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی جاری

  • مطالعة آیکونوگرافیک تصاویر خمسة شاه طهماسبی: دکتر ناهید عبدی
  • ارتباط انسان و حیوان در هنر هخامنشی: دکتر صبا لطیف‌پور
  • بازنمایی ضحاک در نگاره‌های شاهنامه و نسبت این بازنمایی با متون اوستایی و پهلوی پیش از اسلام: دکتر ندا اخوان اقدم
  • تاثیرات آیین زرتشتی بر تبادلات هنری چین و ایران با بررسی گورمزارهای زرتشتی در چین: دکتر نسرین دستان
  • نمادشناسی آثار فلزی اوراتویی: مریم دارا