اعضای گروه

 


ندا اخوان اقدم
 

دکترا فرهنگ و زبان‌های باستانی

عضو هیأت علمی پژوهشکده هنر

ایمیل: n.akhavanaghdam@aria.ac.ir

 

 

 

صبا لطیف‌پور

دکترا فرهنگ و زبان‌های باستانی

 

عضو هیأت علمی پژوهشکده هنر