معرفی گروه

اگر دنياي معاصر، بيش از پيش، عرصة درآميختن هنر با كاركردهاي گوناگون زيست­‌جهان اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، تاريخي، صنعتي و... در زندگي بشري است، استعداد بالقوة نقد هنری در تمركز بر مصاديق موجود آثار هنری و گره‌گاه‌­هاي آميزش و تلاقي آن­ها با عرصه­‌هاي گوناگون يادشده، معنا مي­‌يابد. بر پایة این دیدگاه، گروه نقد هنر برنامه‌های خود را به بررسی مبانی نظری نقد و هنر، نظریه و فلسفة هنر، تاریخ و مکاتب نقد هنر، روش‌های نقد هنر، نسبت میان نقد و نظریة هنری و  تأویل، حکمت و اثر هنری اختصاص داده ‌است. گروه نقد هنر، که یکی از دپارتمان­‌های سه­‌گانه پژوهشکدة هنر است، برآن است تا اهداف زیر را محقق نماید:

  • اشاعهفرهنگ نقد
  • انتقال دانشها و تجارب تاریخ نقد به دانشجویان، پژوهشگران، هنرمندان، و علاقمندان
  • تألیف و ترجمة منابع مرتبط با نقد هنر
  • تأثیرگذاری بر جریان فعلی نقد هنری و نیز آفرینش هنری

برای دست‌یابی به اهداف پیش‌گفته، گسترة فعالیت‌های گروه در قالب اولویت­‌های زیر تعریف می‌شود:

  • برگزاری جلسات سخنرانی، نشست‌ها و همایش‌های ملّی و بین‌المللی
  • برگزاری کارگاه‌ها و جلسات آموزشی
  • برنامه‌ریزی و حمایت از طرح‌های پژوهشی (خرد، میانه، و کلان) در راستای اهداف گروه
  • دعوت از پژوهشگران و هنرمندان برجستة این حوزه برای حضور و همکاری در گروه، در قالب طرح‌های پژوهشی و یا برنامه‌های هنری

مدیر گروه:

دکتر عبدالحسین لاله