اعضای گروه

اعضای گروه:

دکتر عبدالحسین لاله، دکترای تخصصی رادیو، تلویزیون و سینما، عضو هیأت علمی فرهنگستان هنر

دکتر بهمن نامور مطلق

دکتر نیر طهوری

دکتر ناهید عبدی، دکترای پژوهش هنر، عضو هیأت علمی پژوهشکده هنر

رامتین شهبازی

دکتر امیرعلی نجومیان

دکتر حمیدرضا شعیری

دکتر شهاب پازوکی دکترای پژوهش هنر، عضو هیأت علمی پژوهشکده هنر

دکتر مجید پروانه‌پور دکترای فلسفه، عضو هیأت علمی پژوهشکده هنر