اساسنامه

اساسنامه پژوهشکده هنر

وابسته به فرهنگستان هنر


 

مقدمه

به منظور پاسخگويي به بخشي از نيازهاي پژوهشي كشور در زمينه هنر، پژوهشكده هنر وابسته به فرهنگستان هنر، براساس مجوز شماره 8676/22 مورخ 28/10/83 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و طبق قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مصوب 18/5/1383)، مفاد اين اساسنامه، قوانين، ضوابط و مقررات مروبط تأسيس و اداره مي‌شود.

در اين اساسنامه فرهنگستان هنر به اختصار «فرهنگستان» و پژوهشكده هنر به اختصار «پژوهشكده»‌ ناميده مي‌شود.

 

ماده 1. اهداف

1. توسعه و گسترش پژوهش در زمينه هنر

2. زمينه‌سازي مناسب براي ارتقاي فعاليت‌هاي پژوهشي مرتبط

 

ماده 2. وظايف و اختيارات

1. بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي در زمينه‌هاي جديد هنري جامعه و تدوين برنامه براي فعال ساختن ظرفيت‌ها و توانايي علمي مراكز علمي و پژوهشي در اين زمينه

2. اجراي طرح‌هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي به منظور تحقق اهداف پژوهشكده

3. فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با فعاليت‌هاي پژوهشي مرتبط

4. همكاري پژوهشي با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي داخل و خارج كشور به منظور ارتقاي كيفيت فعاليت‌هاي پژوهشي در زمينه‌هاي جديد حوزه هنر اسلامي و ملي با رعايت قوانين و مقررات مربوط

5. ارائه خدمات مشاوره‌اي به اشخاص حقيقي و حقوقي براساس نتايج فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي انجام شده در پژوهشكده

6. انتشار مجله، كتاب علمي، جزوه آموزشي، توليد نرم‌افزار و برنامه‌هاي رايانه‌اي متناسب با اهداف پژوهشكده طبق ضوابط و مقررات مربوط

7. برگزاري همايش‌هاي علمي و ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاه‌هاي آموزشي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط در پژوهشكده

ماده 3.پژوهشكده از تاريخ تصويب اساسنامه داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي است و وابسته به فرهنگستان هنر است.

 

ماده 4.محل فعاليت پژوهشکده در تهران است.

 

ماده 5. اركان

الف. هيأت امنا

ب. رئيس

ج. شوراي پژوهشي

 

ماده 6. تركيب هيأت امنا

1. رئيس فرهنگستان هنر (رئيس هيئت امنا)

2. وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا نماينده وي

3. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نماينده وي

4. رئيس پژوهشكده (دبير هيأت امنا)

5. سه تا پنج تن از شخصيت‌هاي علمي ـ فرهنگي كشور كه نقش مؤثري در توسعه و پيشرفت پژوهشكده داشته باشند.

تبصره 1. حداقل دو تن از شخصيت‌هاي مذكور در بند 5 بايد از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور باشند.

تبصره 2. اعضاي مذکور در بند 5 به پيشنهاد رئيس فرهنگستان هنر و تأييد و حکم وزير علوم، تحقيقات و فناوري براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و در يک زمان حداکثر مي توانند عضو دو هيأت امنا باشند. پيشنهاد و انتصاب مجدد آنان بلامانع است و تا زماني که افراد جديدي به جاي آنان منصوب نشده اند همچنان به انجام وظايف و اختيارات قانوني خود ادامه مي دهند.

 

ماده 7. وظايف و اختيارات هيأت امنا

1. تصويب آيين نامه داخلي هيأت امنا

2. تصويب نمودار سازماني و تشکيلات پژوهشکده براساس ضوابط و مقررات مربوط

3. تصويب آيين نامه هاي مالي ـ معاملاتي «اداري» استخدامي و تشکيلاتي پژوهشکده (ازجمله آيين نامه هاي سفرهاي علمي، بررسيهاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي) که پس از تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري قابل اجرا خواهد بود.

4. بررسي و تصويب بودجه ساليانه و تفصيلي پژوهشکده که از طرف رئيس پژوهشکده پيشنهاد مي شود.

5. تصويب حسابها و ترازنامه ساليانه پژوهشکده

6. تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط

7. کوشش براي جلب کمکهاي بخش غيردولتي و عوائد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي، ساختماني، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط

8. پيشنهاد ميزان فوق العاده هاي اعضاي هيأت علمي پژوهشکده به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي تأييد

9. تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، کارگاهي و ... در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط

10. تعيين ميزان پژوهانه، آموزانه، ترجمانه، نويسانه و نظاير آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط

11. بررسي گزارش عملکرد ساليانه پژوهشکده که از طرف رئيس پژوهشکده ارائه مي شود و اظهارنظر نسبت به آن

 

ماده 8. رئيس

رئيس پژوهشكده كه نماينده قانوني پژوهشكده نزد مراجع حقيقي و حقوقي است، از ميان اعضاي هيأت علمي با پيشنهاد رئيس فرهنگستان هنر، تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و حكم رئيس فرهنگستان هنر براي مدت چار سال منصوب مي‌شود. پيشنهاد و انتصاب مجدد وي بلامانع است و تا زماني ه فرد جديدي به جاي وي منصوب نشده باشد همچنان به انجام وظايف و اختيارات قانوني خود ادامه مي‌دهد.

 

ماده 9. وظايف و اختيارات رئيس

1. برنامه ريزي براي پژوهشکده هدايت و اداره امور آن و نظارت بر حسن اجراي همه فعاليتهاي آن در چهارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط

2. تنظيم نمودار سازماني و تشکيلات پژوهشکده و پيشنهاد آن به رئيس فرهنگستان براي طي مراحل قانوني

3. صدور احکام مربوط به استخدام، انتصاب، ترفيع، ارتقا، مأموريت، اخراج و ... اعضاي هيأت علمي و کارمندان پژوهشکده در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط

4. انتخاب و انتصاب معاونان، مشاوران و مسئوولان پژوهشکده براساس نمودار سازماني و تشکيلات مصوب پژوهشکده و عزل آنان

5. امضاي قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالي، اداري و مکاتبات پژوهشکده در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب

6. افتتاح حسابهاي بانکي مورد نياز پژوهشکده و معرفي دارندگان حق امضاهاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوط

7. تنظيم بودجه ساليانه و تفصيلي پژوهشکده و پيشنهاد آن به رئيس فرهنگستان براي طي مراحل قانوني

8. تنظيم آيين نامه هاي مالي ـ معاملاتي، اداري، استخدامي و تشکيلاتي پژوهشکده و همچنين تغيير و اصلاح آنها طبق ضوابط و مقررات مربوط و پيشنهاد آنها به رئيس فرهنگستان براي تصويب

9. تنظيم آيين نامه هاي سفرهاي علمي، بورسهاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي در چهارچوب ضوبط و مقررات مربوط و پيشنهاد آنها به شوراي پژوهشي براي تأييد و طي مراحل قانوني

10. ارائه گزارش و عملکرد ساليانه پژوهشکده به رئيس فرهنگستان

11. پيشنهاد تأسيس و انحلال گروههاي پژوهشي به شوراي پژوهشي پژوهشکده

12. استيفاي منافع و حفظ حقوق پژوهشکده در مراجع قانوني (اعم از قضايي، اجرايي، اداري و ...) به نمايندگي از پژوهشکده شخصاً و يا به وسيله وکيل با حق توکيل غير تا يک درجه

13. اجراي مصوبات هيأت امنا و شوراي پژوهشي پژوهشکده در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط

تبصره: رئيس پژوهشکده مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات اداري و مالي خود را با حفظ مسووليت خويش و رعايت قوانين و مقررات مربوط، به معاونان پژوهشکده تفويض کند.

 

ماده 10. ترکيب شوراي پژوهشي

1. رئيس پژوهشکده (رئيس شورا)

2. معاون پژوهشي پژوهشکده (دبير شورا)

3. مديران گروه‌هاي پژوهشي

4. دو تا پنج تن از اعضاي هيأت علمي

تبصره 1: حداقل دو تن از اعضاي مذکور در بند 4 بايد از ميان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از پژوهشکده با معرفي رئيس پژوهشکده يا معرفي رئيس پژوهشکده و تأييد معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انتخاب شوند.

تبصره 2: اعضاي مذکور در بند 4 با حکم رئيس پژوهشکده براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

 

ماده 11. جلسات شوراي پژوهشي

جلسات شوراي پژوهشي دست کم هر ماده يک بار و با حضور حداقل دوسوم اعضاء به شرط حضور رئيس شورا، رسميت مي يابد و تصميم هاي آن با رأي اکثريت نصف به علاوه يک کل اعضاي شورا معتبر است.

تبصره: اداره جلسات شورا طبق آيين نامه داخلي شورا است.

 

ماده 12. وظايف و اختيارات شوراي پژوهشي

1. تصويب آيين نامه داخلي شورا

2. تعيين خط مشي و برنامه‌هاي علمي و پژوهشي پژوهشکده در چهارچوب سياست‌ها و مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

3. تصويب آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پژوهشي گروه‌هاي پژوهشي

4. بررسي و تصويب طرح‌هاي پژوهشي پژوهشکده و نظارت بر کيفيت و حسن اجراي آن‌ها

5. بررسي و نظارت بر پيشرفت طرحهاي پژوهشي طبق برنامه زمانبندي مصوب و در صورت لزوم تجديدنظر و تصويب تغييرات آنها

6. تعيين داور يا هيأت داوران طرحهاي پژوهشي خاتمه يافته که از سوي معاون پژوهشي پژوهشکده معرفي مي شوند.

7. ارزيابي نتايج فعاليتهاي علمي و پژوهش پژوهشکده

8. تأييد پيشنهاد و تأسيس و انحلال گروههاي پژوهشي پژوهشکده به منظور طي مراحل قانوني

9. برنامه ريزي براي ايجاد و تعميق ارتباط علمي با ساير موسسات و مراکز آموزشي و پژوهشي کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط

10. بررسي و تصويب برگزاري دوره هاي کوتاه مدت آموزشي و همايشها و بازديدهاي علمي

11. تأييد آيين نامه هاي سفرهاي علمي، بورسهاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط و پيشنهاد آنها به رئيس فرهنگستان براي طي مراحل قانوني

12. بررسي و پيشنهاد نيازهاي تجهيزاتي، انتشاراتي، اطلاعاتي، و علمي پژوهشکده به رئيس پژوهشکده

13. بررسي و تصويب سفرهاي علمي، بورسهاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي پژوهشکده طبق ضوابط و مقررات مربوط

14. تصويب آيين نامه هاي تأليف و ترجمه کتاب و مقاله و نحوه انتشار نتايج فعاليتهاي علمي و پژوهشي پژوهشکده

15. بررسي صلاحيت علمي متقاضيان عضويت در هيأت علمي پژوهشکده و اظهارنظر نسبت به آن

16. انجام ساير اموري که در چهارچوب ضوابط و مقررات از سوي هيأت امنا يا رئيس پژوهشکده به شورا محول مي شود.

ماده 13.پژوهشکده از نظر مالي ـ معاملاتي تابع آيين نامه مالي ـ معاملاتي است که به تصويب هيأت امنا و تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري مي رسد.

ماده 14.نحوه گزينش علمي داوطلبان عضويت هيأت علمي پژوهشکده طبق آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي پژوهشکده است که به تصويب هيأت امنا و تأيي وزير علوم، تحقيقات و فناوري خواهد رسيد.

ماده 15.نحوه گزينش عمومي داوطلبان عضويت هيأت علمي پژوهشکده تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير مراجع ذي صلاح است.

ماده 16.فضا, امکانات و تجهيزات پژوهشکده بايد مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.

ماده 17.پژوهشکده تابع تمامي قوانين و مقررات مربوط و ضوابط و آيين نامه هاي مصوبت وزارت و ساير مراجع ذي صلاح است.

ماده 18. منابع مالي

1. اعتبارات بودجه عمومي

2. درآمدهاي حاصل از اجراي طرحهاي پژوهشي، ارائه خدمات مشاوره اي، برگزاري کارگاهها و دوره هاي آموزشي کوتاه مدت و عرضه محصولات علمي (کتاب، مجله، ...)

3. کمکهاي دريافتي از وزارتخانه ها و دستگاههاي مرتبط

4. هدايا و کمکهاي دريافتي از اشخاص حقيقي و حقوقي

ماده 19.سال مالي پژوهشکده عبارت است از يک سال شمسي که از اول فروردين ماه هر سال شروع و به پايان اسفندماه همان سال ختم مي شود. اولين سال مالي از تاريخ تأسيس پژوهشکده شروع و به پايان اسفندماه همان سال ختم مي شود.

ماده 20. انحلال

پژوهشکده در موارد زير پس از تصويب شوراي گسترش آموزش عالي منحل مي شود:

1. به پيشنهاد رئيس فرهنگستان هنر

2. درصورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير قوانين و مقررات جاري کشور به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ماده 21.درصورت اعلام موافقت اوليه شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با انحلال پژوهشکده، هيأت تصفيه اي مرکب از نماينده حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نماينده حقوقي فرهنگستان هنر و رئيس پژوهشکده تشکيل و با رعايت مقررات قانوني در مدتي که شوراي گسترش آموزش عالي تعيين مي کند امر تصفيه را برعهده خواهد داشت.

 

ماده 22. فرهنگستان موظف است:

1. تمامي تعهدات پژوهشکده را در برابر وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانک‌ها، شهرداري‌ها، ساير اشخاص حقوقي و حقيقي (اعم از اعضاي هيأت علمي و کارمندان) انجام دهد يا توافق صاحبان حق تعهدات پژوهشکده را رأساً بپذيرد.

2. تمامي امتيازات و اموالي را که از منابع عمومي و دولتي و بانک ها و شهرداريها و غيره در اختيار پژوهشکده قرار گرفته است مسترد نمايد يا موافقت صاحبان حق را مبني بر واگذاري امتيازات و اموال مذکور به پژوهشکده ارائه دهد.

 

ماده 23.پس از احراز اجراي تعهدات مذکور در ماده 22 و حل و فصل امور حقوقي و تصويب نهايي انحلال پژوهشکده توسط شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تأديه تمامي ديون و اعلام ختم تصفيه توسط هيأت تصفيه، باقيمانده داراي پژوهشکده به فرهنگستان هنر منتقل مي شود.

تبصره: هيأت تصفيه موظف است درمورد فوق صورتمجلسي را که به امضاي تمامي اعضاي هيأت خواهد رسيد تنظيم و يک نسخه از آن را به فرهنگستان هنر و نسخه ديگر آن را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تصفيه کند.

 

ماده 24.مواردي که در اين اساسنامه پيش بيني نشده است تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير قوانين مربوط است.

ماده 25.هرگونه تغيير در مفاد اين اساسنامه با پيشنهاد رئيس فرهنگستان هنر، تأييد معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تصويب شوراي گسترش آموزش عالي و ابلاغ وزير علوم، تحقيقات و فناوري امکانپذير است.

 

ماده 26.اين اساسنامه مشتمل بر 26 ماده و 7 تبصره در تاريخ 18/4/84 به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.