کتابخانه و مرکز فناوری اطلاعات

ستاره نوتاج 

مسئول کتابخانه و مرکز فناوری اطلاعات

کارشناس ارشد مهندسی نرم‌افزار

s.notaj@aria.ac.ir

 

طیبه ایلیات

کارشناس کتابداری

سمت: کتابدار و مدیر داخلی فصلنامه کیمیای هنر