اداره امور مالی

سید ابراهیم موید اسلامی

تحصیلات: کارشناسی ارشد فلسفه

سمت: رئیس اداره امور مالی

 

کامران پورعلم

تحصیلات: کارشناسی حسابداری مالیاتی

سمت: مسئول خدمات مالی

 

رویا امیری

تحصیلات: کارشناسی حسابداری

سمت: کارشناس امور مالی