هیأت امنا

اعضای هیئت امنا عبارتند از:

۱. دکتر علیرضا اسماعیلی (رئیس هیئت امنا)

۲. دکتر عبدالحسین لاله (دبیر هیئت امنا)

۳. دکتر سعید رضائی (نماینده وزیر علوم)

۴. فریبا فهیم یحیایی (نماینده سازمان مدیریت)

۵. دکتر محمدعلی رجبی

۶. دکتر فریدون رحیم‌زاده

۷. دکتر علی منتظری

۸. دکتر حسن بلخاری قهی 

۹. دکتر بهمن نامور مطلق