شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی:

دکتر علی تقوی

دکتر شهاب پازوکی

دکتر حسن بلخاری قهی

دکتر نیر طهوری

دکتر ناهید عبدی

دکتر صبا لطیف‌پور

دکتر ندا اخوان اقدم

دکتر رضا افهمی

دکتر مهدی مکی‌نژاد