نمایش
نمایش  
کنکاشی در احوال مجالس مضحکه سده سیزده خورشیدی


مولف: محمدحسین ناصربخت
چاپ اول ۱۳۹۷
۳۰۰ صفحه

عنوان: شبیه‌پژوهی (رویکردی نوین به هنری کهن)

به کوشش رضا کوچک‌زاده
۱۳۹۳
۳۶۵ صفحه

نظریه برای مطالعات پرفورمنس

نویسنده: فیلیپ اسلاندر
ترجمة شهاب پازوکی و مجید پروانه‌پور
چاپ اول ۱۳۹۸
۲۴۰ صفحه

عنوان: کتابشناسی نمایشنامه‌های نوین فارسی از مشروطه تا سال ۱۳۹۰

زیر نظر فریده رازی و با همکاری فرانک پناهنده
بهار ۱۳۹۲؛ چاپ اول
۱۱۰ صفحه