موسیقی
موسیقی  

عنوان: فهرست نسخ خطی موسیقی ایرانی

محمدتقی مسعودیه و قدسیه مسعودیه
بهار ۱۳۹۲؛ چاپ اول
۲۳۲ صفحه