حکمت هنر
حکمت هنر  
نقدنگاشت؛ پیشینه نقد و نظر در هنر ایرانی ـ اسلامی(فتوت‌نامه‌ها)

به کوشش نیر طهوری
چاپ اول ۱۳۹۸
۱۱۹ صفحه

عنوان: مفهوم ذوق هنری

در سنت زیبایی‌شناسی تجربه‌گرا در قرن هیجدهم

نویسنده: علی سلمانی
۱۳۹۲؛ چاپ اول
۳۵۰ صفحه

عنوان: نظرات برجسته زیبایی‌شناسی؛ از افلاطون تا نیچه

نویسنده: فرشید ابراهیمیان
۱۳۹۴
۲۸۴ صفحه

عنوان: تفسیر و ضد تفسیر

مولف: دکتر امیر نصری
۱۳۹۳
۳۷۰ صفحه

عنوان: تفسیر اثر هنری

نویسنده: دکتر امیر نصری
۱۳۹۳
۲۴۲ صفحه