ادبیات
ادبیات  
درآمدی بر تاریخ داستانی ایران


نویسنده: ندا اخوان اقدم
چاپ اول ۱۳۹۷

۲۶۱ صفحه

مجموعه مقالات «شرق نگاشت (۲)»

به کوشش نسرین دستان
چاپ اول ۱۳۹۸
۱۷۰ صفحه

عنوان: بوستان خیال

نویسنده: میرمحمدتقی جعفری حسینی‌احمدآبادی
تصحیح و مقدمه: دکتر سید کمال حاج‌سیدجوادی با همکاری پوران زینالی
۱۳۹۲؛ چاپ اول
۷۲۱ صفحه

عنوان: طرازالاخبار

نویسنده: عدالنبی فخر الزمانی قزوینی
مقدمه و تصحیح و تعلیقات دکتر کمال حاج‌سیدجوادی با همکاری حسن یاسینی
۱۳۹۲؛ چاپ اول
۹۲۵ صفحه

عنوان: دوبیتی‌های عامیانه بیرجند

 

نویسنده: محمدمهدی ناصح
۱۳۹۲؛ چاپ اول
۱۴۱ صفحه

عنوان: مطلع‌العلوم و مجمع‌الفنون

نویسنده: واجدعلی‌خان هوگلوی
تصحیح و تعلیقات: دکتر سیدکمال حاج‌سیدجوادی با همکاری فاطمه شاملو
۱۳۹۲؛ چاپ اول
۲۹۸ صفحه