سینما
سینما  

مقالاتی در معرفی سینمای ترکیه

 

مولف: نیلگون آبیسل

ترجمه عبدالحسین لاله

چاپ اول ۱۳۹۹
۲۴۱ صفحه