مجموعه مقالات همایش‌ها
مجموعه مقالات همایش‌ها  
مجموعه مقالات همایش هنر و بیماری‌های فراگیر: هنر/کرونا

به کوشش: عبدالحسین لاله

چاپ اول ۱۳۹۹
۳۴۳ صفحه