رییس پژوهشکده

دکتر علی تقوی

دکترای زبان و ادبیات فارسی

عضو هیأت علمی فرهنگستان هنر

رزومه