دکتر عبدی

 ناهید عبدی

ایمیل: n.abdi@aria.ac.ir

رزومه

 

 

 

دکتر ناهید عبدی دکترای پژوهش هنر را در سال 1387 از دانشگاه هنر تهران اخذ کرد و پایان‌­نامه خود را با عنوان «بررسی تحلیلی نگارگری ایران در مکاتب هرات و تبریز از منظر آیکونوگرافی» ارایه نمود. وی استاد مدعو در دانشگاه­های مختلف از جمله دانشگاه هنر تهران و دانشگاه هنر اصفهان بوده است. وی از بهمن 1390 تا تیر 1394 معاون پژوهشی پژوهشکده هنر بود. وی از سال 1385 تا 1388 عضو گروه هنر تطبیقی فرهنگستان هنر بوده و از سال 1388 تا کنون عضو حلقة هنر تطبیقی ایران، خانه هنرمندان ایران است. وی دبیر علمی نشست­های گوناگون بوده است. مطالعات وی بر تاریخ هنر ایران و جهان، آیکونولوژی و نقد هنر متمرکز است. دکتر ناهید عبدی از سال 1389 فعالیت رسمی خود را در پژوهشکدة آغاز نموده­ است و اکنون نیز عضو گروه نقد هنر پژوهشکدة هنر است.

از جمله آثار اخیر وی می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

- درآمدی بر آیکونولوژی (نظریه و کاربرد مطالعۀ موردی نقاشی ایرانی) (انتشارات سخن، تهران: 1391)

- «بررسی نقش مايه‌های آيکونوگرافيک از ورای دو شاهنامه بايسنقری و طهماسبی»، کیمیای هنر، شمارة 3، 1391