گزارش تصویری

گزارش تصویری «نقد شمایل نگاری ساسانیان»
گزارش تصویری «نقد شمایل نگاری ساسانیان»
 ١١:١٢ - 1398/02/16 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نوزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درونمایه های‌هنر معاصر»
گزارش تصویری نوزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درونمایه‌های هنر معاصر»
 ٠٢:١٨ - 1397/12/15 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست تخصصی «تخیل مثالی؛ میراث حکمت سهروردی در آرای متفکران فرانسوی»
گزارش تصویری نشست تخصصی «تخیل مثالی؛ میراث حکمت سهروردی در آرای متفکران فرانسوی»
 ٠٢:٤٥ - 1397/12/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری شانزدهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی»
گزارش تصویری شانزدهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی»
 ١٠:٤٢ - 1397/11/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری دومین نشست از هم‌اندیشی «هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مركزی و چین»
گزارش تصویری دومین نشست از هم‌اندیشی «هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مركزی و چین»
 ١٣:٤١ - 1397/11/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست تخصصی «بحثی پیرامون نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی»
گزارش تصویری نشست تخصصی «بحثی پیرامون نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی»
 ١٣:٣٨ - 1397/11/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری سومین نشست از سلسله نشست‌های «هنر و آموزه‌های شرقی»
گزارش تصویری سومین نشست از سلسله نشست‌های «هنر و آموزه‌های شرقی»
 ١٠:٥٥ - 1397/10/10 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری هجدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های «درونمایه‌های هنر معاصر»
گزارش تصویری هجدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های «درونمایه‌های هنر معاصر»
 ١٣:٣٣ - 1397/10/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست تخصصی «رابطه هنر و قدرت در دوره های هخامنشی و ساسانی»
گزارش تصویری نشست تخصصی «رابطه هنر و قدرت در دوره های هخامنشی و ساسانی»
 ١١:٠٣ - 1397/09/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری پانزدهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی»
گزارش تصویری پانزدهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی»
 ١٢:١٠ - 1397/09/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>