پادکست
پنجمین نشست بررسی کتاب‌های هنر معاصر: کتاب هنر به منزله تجربه (۵ خرداد ۹۵)
سومین نشست بررسی کتاب‌های هنر معاصر: کتاب علیه تفسیر (۷ بهمن ۹۴)