776/8/6 - 776 -5 > 776/8/6776/8/6 - 776 -5 > 776/8/6 پژوهشكده هنر - اخبار
اخبار

همایش علمی «چهل چراغ هنر» برگزار می‌شود
همایش علمی «چهل چراغ هنر»؛ جستاری در چهل سال هنر انقلاب اسلامی، در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.
 ٠٩:٠٤ - 1397/10/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

دومین نشست از هم‌اندیشی «هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مركزی و چین» برگزار می‌شود
دومین نشست از هم‌‌اندیشی «هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مركزی و چین» دوشنبه ۱۷ دی ماه در پژوهشكده هنر برگزار می‌شود.
 ١٠:٤٢ - 1397/10/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

نشست تخصصی «بحثی پیرامون نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی» برگزار می‌شود
پژوهشکده هنر نشست تخصصی با عنوان «بحثی پیرامون نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی» را شنبه ۱۵ دی ماه برگزار می‌کند.
 ٠٨:٢٨ - 1397/10/11 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

شانزدهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی» برگزار می‌شود
شانزدهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی» با عنوان «فرهنگ دیداری: کارکردهای اجتماعی ـ سیاسی تصویر در عصر قاجار» در پژوهشكده هنر برگزار می‌شود.
 ١١:١٢ - 1397/10/05 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

سومین نشست از سلسله نشست‌های هنر و آموزه‌های شرقی برگزار می‌شود
سومین نشست از سلسله نشست‌های هنر و آموزه‌های شرقی با عنوان «هنر تفکر در اوپانیشاد و تریمورتی»‌، در پژوهشکده هنر برگزار می‌شود.
 ١٠:٥٨ - 1397/09/24 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

هجدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درون‌مایه‌های هنر معاصر» برگزار می‌شود
هجدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درون‌مایه‌های هنر معاصر» با موضوع «نقد نهادی در هنر معاصر» در پژوهشکده هنر برگزار می‌شود.
 ١٠:٤٥ - 1397/09/20 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

نشست تخصصی «رابطه هنر و قدرت در دوره های هخامنشی و ساسانی» برگزار می‌شود
پژوهشكده هنر فرهنگستان هنر نشست تخصصی «رابطه هنر و قدرت در دوره های هخامنشی و ساسانی» را برگزار می‌كند.
 ٠٧:٣٣ - 1397/09/06 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

سومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی» برگزار می‌شود
سومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی» با عنوان «پارسه بارگاه جمشید یا مسجد سلیمان نبی» در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.
 ١٥:٤٨ - 1397/08/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

هفدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درون‌مایه‌های هنر معاصر» برگزار می‌شود
هفدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درون‌مایه‌های هنر معاصر» با موضوع «فرمالیسم فراتر از مدرنیسم، كندوكاوی در نسبت تاریخ هنری فرمالیسم و مدرنیسم» در پژوهشکده هنر برگزار می‌شود.
 ٠٩:٣٣ - 1397/08/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

پانزدهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی» برگزار می‌شود
پانزدهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی» با عنوان «تاریخ نگاری هنر در دوره صفویه؛ دوست محمد مصور» در پژوهشكده هنر برگزار می‌شود.
 ١٢:٥٥ - 1397/08/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>