اخبار > کتابشناسی عیلام باستان


 

عنوان: کتابشناسی عیلام باستان

مؤلف: میلاد جهانگیرفر
1394
283 صفحه

 

اين اثر که توسط ميلاد جهانگيرفرد تدوين يافته است به کتابشناسي عيلام باستان ميپردازد. جهانگيرفرد تمامي آثاري که به اين موضوع نگارش يافته در دو بخش منابع فارسي و انگليسي تهيه کرده و در پايان نيز نمايهاي افزوده شده است. آثار معرفي شده در هر دو بخش به ترتيب الفبايي و با ذکر مؤلف آمده است.


 

 


خروج