اداره امور پژوهشی و آموزشی

اداره امور پژوهشی و آموزشی با هدف مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، تهیه دستورالعمل­ها و مستندسازی امور آموزشی و پژوهشی از سال 1394 فعالیت خود را آغاز نموده است.

 

مجید پروانه‌­پور

تحصیلات: کارشناسی ارشد فلسفة هنر

سمت: رئیس ادارة امور پژوهشی و آموزشی

ایمیل: m.parvanehpour@aria.ac.ir

 

داوود خوش‌­نیت

تحصیلات: کارشناسی ارشد پژوهش هنر

سمت: کارشناس امور پژوهشی

ایمیل: d.khoshniyat @aria.ac.ir

 

فاطمه شاملو

تحصیلات: کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

سمت: کارشناس امور پژوهشی

 

پوران زینالی

تحصیلات: کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

سمت: کارشناس امور پژوهشی