معاون اداری و مالی

شهاب پازوکی

تحصیلات: کارشناس ارشد ادبیات نمایشی

سمت:‌ سرپرست معاونت اداری و مالی

Sh.pazouki@aria.ac.ir