776/8/6 - 776 -5 > 776/8/6 پژوهشكده هنر - معاون اداری و مالی
معاون اداری و مالی

شهاب پازوکی

تحصیلات: کارشناس ارشد ادبیات نمایشی

سمت:‌ معاون اداری و مالی

Sh.pazouki@aria.ac.ir