اولویت‌های پژوهشی

اولویت­‌های گروه‌های سه­‌گانه پژوهشکده هنر در سال 1395

 

گروه نقد هنر:

بررسی نقشِ سنت، تقلید، تداوم، اقتباس، نوآوری و بدعت در دگرگونی و تحول نقد هنر در ایران

بومي­‌سازی نظریه­‌های هنری

 

گروه هنر شرق:

تأثیر اسلام بر هنر شرق (با تأکید بر نقاشی، خوشنویسی، کتب­‌آرایی، موسیقی و معماری)

تأثیر هنر سنتی ایران بر فرهنگ و هنر اندونزی

 

گروه تاریخ هنر:

 

  • کمیته هنر ایران پیش از اسلام

منبع‌شناسی هنر‌ ايران پیش از اسلام

فلسفه‌/فلسفه‌های هنرهای ايران پیش از اسلام

 

  • کمیته هنر ایران پس از اسلام

کتاب‌شناسی هنر ایران پس از اسلام‌

 

  • کمیته هنر معاصر

شکاف‌های موجود در مطالعات تاریخ هنر معاصر ایران

جریان‌شناسی هنر معاصر ایران

نقش‌ نهادهای فرهنگی-هنری در هنر معاصر ایران

گفت‌وگوی هنر منطقه خاورمیانه