اعضای گروه

اسماعیل پناهی

ایمیل: e.panahi@aria.ac.ir

   

مجید پروانه‌پور

ایمیل: m.parvanehpour@aria.ac.ir   

شهاب پازوکی

 

  

ناهید عبدی

ایمیل: n.abdi@aria.ac.ir