کتابخانه و مرکز فناوری اطلاعات

کتابخانة تخصصی پژوهشکدة هنر در سال 1390 دایر شد. این کتابخانه برای پاسخ‌گویی به نیازهای پژوهشی و مطالعاتی در حوزه‌های مختلف هنر (تاریخ، فلسفه و نقد، ادبیات، سینما، نمایش، موسیقی و ...) منابع متعدد پژوهشی را شناسایی و جمع‌آوری کرده است. افزون بر این، نسخة الکترونیکی 7000 عنوان کتاب دیجیتال مورد نیاز در حوزه‌های هنر، تاریخ، ادبیات، نقد، و فلسفه گردآوری و در آرشیو پژوهشکده نگهداری می­‌شود. کتابخانة پژوهشکدة هنر عضو نمی­‌پذیرد و برای استفاده از منابع آن ارایه معرفی‌نامه از یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشکده الزامیست. کتابخانه از هشت صبح تا سه بعد از ظهر آمادة پاسخ‌گویی است.

 

ستاره نوتاج

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

سمت: مسئول فن­اوری اطلاعات و کتابخانه

ایمیل: s.notaj@aria.ac.ir

 

طیبه ایلیات

تحصیلات: کارشناسی کتابداری

سمت: کتابدار