اداره امور اداری

رحمانعلی یزدانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری و علوم مالی
سمت: رئیس اداره امور اداری

 

محمدرضا سروی
تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
سمت: مسئول دفتر معاونت اداری و مالی

 

الهه گودرزی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سمت: مسئول کارگزینی

 

ندا امین‌پور
تحصیلات: کارشناسی حسابداری مالی
سمت: مسئول دبیرخانه