اداره امور عمومی و پشتیبانی

علی صفایی

تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

سمت: رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی

 

قدرت‌الله بهلولی

تحصیلات: دیپلم گرافیک

سمت: انباردار