776/8/6 - 776 -5 > 776/8/6 پژوهشكده هنر - اداره امور عمومی و پشتیبانی
اداره امور عمومی و پشتیبانی

علی صفایی

تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

سمت: رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی

 

قدرت‌الله بهلولی

تحصیلات: دیپلم گرافیک

سمت: انباردار