776/8/6 - 776 -5 > 776/8/6 پژوهشكده هنر - شورای پژوهشی
شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی:

دکتر هادی ربیعی

دکتر حمید کشمیر‌شکن

دکتر سید‌غلامرضا اسلامی

دکتر پروین پرتوی

دکتر نیر طهوری

دکتر نسرین دستان