کمیته هنر ایران در دوره اسلامی

 

عباس حسینی (رئیس کمیته)

 
سعید خودداری نائینی  
طاهر رضا‌زاده  
سعید خاقانی