تاریخ هنر
تاریخ هنر  
مجموعه مقالات «شرق‌نگاشت (۱)»

به کوشش محمدرضا سروی
چاپ اول ۱۳۹۸
۲۷۸ صفحه
فرهنگ نمادهای چین

مترجم: امیرعباس زارعی
چاپ اول ۱۳۹۷
۴۸۰ صفحه

هنرهای زیبای چین

 

مترجم: نسرین دستان
چاپ اول ۱۳۹۷
۲۲۲ صفحه

 

عنوان: کتابشناسی عیلام باستان

نویسنده: میلاد جهانگیرفر
۱۳۹۴
۲۸۳ صفحه

عنوان: تاریخ نقاشی چین

نویسنده: ژانگ آنژی
مترجم: آرش جلالی‌منش
بهار ۱۳۹۲؛ چاپ اول
۲۱۰ صفحه

عنوان: هنر و باستان‌شناسی کره

نویسنده: جین پورتال
مترجم: داود طبایی
۱۳۹۱
۴۲۴ صفحه