رییس پژوهشکده

دکتر هادی ربیعی

عضو هیأت علمی فرهنگستان هنر

ایمیل:‌ h.rabiei@aria.ac.ir

رزومه