اخبار > نظریه برای مطالعات پرفورمنس


نظریه برای مطالعات پرفورمنس

 
تألیف فیلیپ اسلاندر
 
ترجمة شهاب پازوکی و مجید پروانه‌پور
 
 
 
 
 
 
چاپ اول ۱۳۹۸
 ۲۴۰ صفحه
قیمت ۴۰۰ هزار ریال
 
 
 
فیلیپ اسلاندر در این کتاب به مفهوم پرفورمنس آنگونه که در شماری از رشته‌های دانشگاهی به آن پرداخته شده، نظر می‌افکند و نظریات و دیدگاه‌های بیست‌ونه‌ نظریه‌پرداز مهم سدة گذشته را در ارتباط با مطالعات پرفورمنس معرفی و بررسی می‌‌کند. اسلاندر این کتاب را با چهار چهرة اصلی ـ فروید، مارکس، نیچه و سوسورـ آغاز کرده و در ادامه دیباچه‌ای راهگشا دربارة اندیشمندان نظریه‌پرداز مهم سدة گذشته، از آلتوسر گرفته تا ژیژک، عرضه می‌دارد. در هر مدخل، سوابق زندگینامه‌ای، مباحث نظری و اطلاعات کتاب‌شناختی در کنار بحثی دربارة ارتباط هر یک از این چهره‌ها با مطالعات تئاتر و پرفورمنس و پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آینده ارائه شده است.

خروج