رییس پژوهشکده

دکتر عبدالحسین لاله

دکترای تخصصی رادیو، تلویزیون و سینما

عضو هیأت علمی فرهنگستان هنر

lalehhosein@gmail.com