همکاری پژوهشکده هنر در برگزاری «همایش ملی مرجعیت علمی»

پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر به دعوت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برگزاری «نخستین همایش ملی مرجعیت علمی» همکاری می‌کند.

ادامه