نشست تخصصی «میراث مشترک هنرهای تزئینی ایران و هند» برگزار شد

پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر، در نشستی تخصصی «میراث مشترک هنرهای تزئینی ایران و هند» را تحلیل و بررسی کرد.

ادامه