همایش ملّی میراث فرهنگی و هنری سیراف در پهنه خلیج فارس برگزار شد

پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر با همکاری انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، همایش ملی«میراث فرهنگی و هنری سیراف در پهنه خلیج‌ فارس» را برگزار کرد.

ادامه