مرقع هندوایرانی در آیین هم‌آفرینی‌های ایران و هند، تحلیل و بررسی شد

پژوهشکده هنرِ فرهنگستان هنر، نشست تخصصی «هم‌آفرینی‌های ایران و هند؛ مرقع هندوایرانی» را برگزار کرد.

ادامه