اعضای گروه

اعضای گروه:

دکتر حسن بلخاری قهی

دکتر مهدی حسینی

دکتر زهرا دستان، دکترای تاریخ هنر چین، عضو هیأت علمی پژوهشکده هنر

دکتر سمیه رمضا‌ن‌ماهی

دکتر بابک خضرایی