اداره امور عمومی و پشتیبانی

علی صفایی

تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

سمت: رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی

 

امید بهلولی

سمت: انباردار