پادکست
جلوه‌های بی‌زمانی و زمان در باورها و هنرهای اساطیری هند - دکتر امیرحسین ذکرگو (۲۴ آبان ۹۶)
نسبت تاریخ هنر با نظریه‌های هنر - دکتر امیر نصری - چهارمین نشست نظریه و نقد هنر (۱۲ اردیبهشت ۹۵)
رهیافت‌های ایدئالیستی به هنر - دکتر محمدرضا ابوالقاسمی - سومین نشست نظریه و نقد هنر (۱۸ اسفند ۹۵)
پنجمین نشست بررسی کتاب‌های هنر معاصر: کتاب هنر به منزله تجربه (۵ خرداد ۹۵)
اوضاع و احوال خوشنویسان ایران در متون هندی - دکتر حمیدرضا قلیچ‌خانی - نخستین نشست تاثیر اسلام بر هنر شرق (۱۱ اسفند ۹۴)
سومین نشست بررسی کتاب‌های هنر معاصر: کتاب علیه تفسیر (۷ بهمن ۹۴)