نمایش
نمایش  

کنکاشی در احوال مجالس مضحکه سده سیزده خورشیدی

نویسنده: محمدحسین ناصربخت
چاپ اول: ۱۳۹۷
تعداد صفحات: ۳۰۰ 

شبیه‌پژوهی (رویکردی نوین به هنری کهن)

به کوشش رضا کوچک‌زاده
چاپ اول: ۱۳۹۳
تعداد صفحات: ۳۶۵ 

نظریه‌ای برای مطالعات پرفورمنس 

نویسنده: فیلیپ اسلاندر
مترجم:شهاب پازوکی و مجید پروانه‌پور
چاپ اول: ۱۳۹۸
تعداد صفحات: ۲۴۰ 

کتابشناسی نمایشنامه‌های نوین فارسی از مشروطه تا سال ۱۳۹۰

زیر نظر فریده رازی و با همکاری فرانک پناهنده
چاپ اول: ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۱۱۰