حکمت‌ هنر
حکمت هنر  

نقدنگاشت؛ پیشینه نقد و نظر در هنر ایرانی ـ اسلامی(فتوت‌نامه‌ها)

به کوشش: نیر طهوری
چاپ اول ۱۳۹۸
تعداد صفحات: ۱۱۹ 

مفهوم ذوق هنری در سنت زیبایی‌شناسی تجربه‌گرا در قرن هیجدهم

نویسنده: علی سلمانی
چاپ اول: ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۳۵۰ 

نظرات برجسته زیبایی‌شناسی؛ از افلاطون تا نیچه

نویسنده: فرشید ابراهیمیان
چاپ اول: ۱۳۹۴
تعداد صفحات: ۲۸۴ 

تفسیر و ضد تفسیر

نویسنده: امیر نصری
چاپ اول: ۱۳۹۳
تعداد صفحات: ۳۷۰ 

تفسیر اثر هنری

نویسنده: دکتر امیر نصری
چاپ اول: ۱۳۹۳
تعداد صفحات: ۲۴۲