سینما
سینما  

مقالاتی در معرفی سینمای ترکیه

نویسنده: نیلگون آبیسل
مترجم: عبدالحسین لاله
چاپ اول: بهار ۱۳۹۹
تعداد صفحات:‌ ۲۴۱