کارشناسان پژوهشی

فاطمه شاملو

تحصیلات: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

سمت: کارشناس امور پژوهشی، مسئول دفتر معاونت پژوهشی

 

پوران زینالی

تحصیلات: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

سمت: مسئول انتشارات

 
 

ستاره نوتاج 

تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی نرم‌افزار

مسئول کتابخانه و مرکز فناوری اطلاعات و مدیر داخلی فصلنامه کیمیای هنر

s.notaj@aria.ac.ir

 

طیبه ایلیات

تحصیلات: کارشناس کتابداری

سمت: کتابدار