دکتر شهاب پازوکی

دکتر شهاب پازوکی                                                                                                          

تهران، ۱۳۵۸

استادیار پژوهشکدة هنر

تلفن محل کار: ۲- ۶۶۹۵۶۱۹۰- ۰۲۱

پست الکترونیک:sh.pazouki@aria.ac.ir  و shahabpazouki@gmail.com

 

سوابق تحصیلی:

 • دکتری پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس (1397) (موضوع رساله: خوانش پدیدارشناختی شبیه‌خوانی با تأکید بر آرای موریس مرلوپونتی)
 • کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه تربیت‌مدرس (1385) (موضوع پایان‌نامه: نشانه‌شناسی تعزیه)
 • کارشناسی هنرهای نمایشی از دانشگاه تهران (1382)             

 

حوزۀ مطالعاتی (علایق پژوهشی):

 • نظریه و نقد هنر، مطالعات پرفورمنس، مطالعات هنرهای نمایشی ایران و جهان.

 

 آشنایی به زبان‌ها:

 • انگلیسی، فرانسه

 

سوابق پژوهشی:

 • کتاب‌ها
 • درآمدی بر نظریة پرفورمنس(1402). تألیف سایمون شفرد، تهران (ترجمه ـ در نوبت چاپ)
 • مجموعه مقالات هم‌اندیشی میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران(1400). تهران: پژوهشکدة هنر (گردآوری)
 • نظریه برای مطالعات پرفورمنس؛ راهنمای دانشجویان(1398). تألیف فیلیپ اسلاندر، تهران: پژوهشکدة هنر و مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری (ترجمه)
 • علی نصیریان؛ زندگی و آثار(1384). تهران: فرهنگستان هنر (گردآوری).

 

 

 

مقالات

 • نشریات علمی
 • «شکل‌گیری و گسترش مفهومی از پرفورمنس در مطالعات شهری با تمرکز بر یله‌گردی گی‌دبور»، (۱۴۰2)، نشریة گفتمان مطالعات طراحی شهری: مروری بر ادبیات و نظریه‌های معاصر، تابستان.
 • «بیکرانگی تصویر و کرانمندی زبان در نقش‌برجسته‌های ساسانی»، (۱۳۹۹)، فصلنامة هنرهای تجسمی هنرهای زیبا. دوره ۲۵ شماره ۴. زمستان.
 • «خوانش فرایند ادراک در شبیه خوانی؛ با تکیه بر نظریة پدیدارشناختی مرلوپونتی»، (1397)، مجلة کیمیای هنر،دورة 7، شمارة 27.
 • «مطالعة ریشه‌های مشارکت متناقض‌نما در نمایشگری‌های کاروانی نمونة موردی قالیشویان مشهد اردهال کاشان»، (1397)، مجلة نامة هنرهای نمایشی و موسیقی، شمارة 20.
 • «تحلیل پدیدارشناختی حضور اجراگر در شبیه‌خوانی بر مبنای نظریه برت استیتس»، (1395)، مجلة کیمیای هنر، دورة 5، شمارة 20.

 

 • مجموعه مقالات
 • «نقد اخلاقی در سرآغاز هنر تئاتر در ایران؛ تحلیلی تبارشناختی» (1400)، مجموعه مقالات همایش ملی تبارشناسی و سیر تحول نقد هنر در ایران (ISC)، پژوهشکدة هنر فرهنگستان هنر.
 • «پیامدهای بسط شاکله بدنی شبیه‌خوان / مخاطب در شبیه‌خوانی؛ پژوهشی پدیدارشناسانه»، (1400)،مجموعه مقالات سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی، به کوشش حمیدرضا اردلان، انتشارات نمایش (برگزاری: مرداد 1398)
 • «پرفورمنس‌های زندة فرهنگی در مواجهه با ویروس کووید ـ 19»، (1399)، مجموعه مقالات همایش هنر/ کرونا؛ هنر و بیماری‌های فراگیر، به کوشش عبدالحسین لاله، پژوهشکدة هنر.
 • «بررسی و تحلیل تعزیه با رویکرد تفسیری سلسله‌مراتب فرهنگی»، (1393)، در کتاب شبیه‌پژوهی؛ رویکردی نوین به هنری کهن (مجموعه مقالات نخستین همایش ملی شبیه‌پژوهی)، به کوشش رضا کوچک‌زاده، حوزة هنری استان قم و پژوهشکدة هنر.
 • «نمایش سوگ‌کاروانی قالیشویان مشهد اردهال کاشان به مثابه یک تألیف و اجرای فرهنگی شیعی»، (1392)، در کتاب پرتو حسن؛ مجموعه مقالات نخستین همایش هنر و تمدن شیعی، به کوشش سیدعبدالمجید شریف‌زاده، پژوهشکدة فرهنگ و هنر اسلامی.
 • «نشانه‌شناسی تعزیه براساس نظریة سوسور و پیرس»، (1389)، در کتاب در باب دین و نمایش: مجموعه مقالات دومین سمینار بین‌المللی دين و نمایش، به کوشش مهدی حامد‌سقاییان، انتشارات نمایش.

 

  طرح‌های پژوهشی

 • ترجمة کتاب «هنر به منزلة پرفورمنس»، تألیف دیوید دیوس، (1400 ـ 1402) برای پژوهشکدة هنر.
 • انجام طرح پژوهشی «الگوی پدیدارشناختی حضور در نمایش‌های سنتی ایرانی بر اساس مفهوم "شاکلة بدنی" در شرح مرلو ـ پونتی از سوژة بدنمند؛ گامی به سوی نظریة اجرا» (فاز اول) (۱۳۹9- ۱۴۰۰) برای پژوهشکدة هنر

 

سمینارها و سخنرانی‌ها

 • «شبیه‌خوانی عالی‌ترین جلوة نمایشی عاشورا» (شهریور 1400) نشست تخصصی «تأملی در تجلی عاشورا در هنر ایران»، پژوهشکدة هنر.
 • «انتقال اجرا از فضا فیزیکی به فضای دیجیتال و ضرورت بازاندیشی در برخی مفاهیم کلیدی» (تیر 1400)، سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال، دانشگاه دامغان.
 • «تکوین تبارشناسی مفهوم پرفورمنس در حوزه‌های دانش» (خرداد 1400)، دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال، دانشگاه دامغان.
 • «پارادوکس مشارکت در آیین‌های کاروانی» (1391)، همایش ملی هنرهای آیینی در ایران، پژوهشکدة هنر.
 • «پدیدارشناسی حضور اجراگر در تعزیه » (1391)، همایش پدیدارشناسی میراث فرهنگی، مؤسسة آموزش عالی میراث فرهنگی.

 

سوابق آموزشی:

 • تدریس واحدهای «نظریه‌های نقد هنر از 1920 به بعد»، «صورت و معنا در هنر»، «بررسی تطبیقی نظریه‌های نمایش شرق و غرب»، «روش تحقیق»، «دیدن و تحلیل نمایش»، «فلسفة مقدماتی شرق» و «جامعه شناسی عمومی» در دانشگاه‌ها.

                                                                                                               

سوابق علمی و اجرایی

 • عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ هنر وابسته به فرهنگستان هنر از 1399 تا کنون.
 • مدیر گروه پژوهشی تاریخ هنر پژوهشکدۀ هنر از 1401 تا کنون
 • سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکدة هنر از 1396 تا 1401.
 • مدیر گروه نظریه و نقد هنر پژوهشکدۀ هنر از 1400 تا 1401.
 • عضو گروه پژوهشی نقد و نظریة هنر پژوهشکدة هنر فرهنگستان هنر (از 1396 تاکنون)
 • معاون اداری ـ مالی پژوهشکدة هنر از 1395 تا 1399.
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکدۀ هنر از ۱۳۹۶ تا کنون.
 • رئیس ادارة میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ورامین از 1393 تا 1396.
 • مدیر روابط عمومی پژوهشکدة هنر فرهنگستان هنر از 1390 تا 1393.
 • دبیر شورای تخصصی فرهنگستان هنر از 1388 تا 1389.
 • سرپرست ادارة پژوهش‌های کاربردی فرهنگستان هنر از 1384 تا 1386.
 • دبیر گروه تخصصی نمایش و ادبیات نمایشی فرهنگستان هنر از 1383 تا 139.
 • مدیر روابط عمومی بیست و ششمین جشنوارة بین‌المللی تئاتر فجر سال 1386.
 • دبیر نخستین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های فرهنگی ـ هنری کشور (هفته پژوهشی ـ آذر 1400)
 • عضو شورای سیاستگذاری، شورای علمی و دبیر اجرایی همایش «هنر و بیماری‌های فراگیر؛ هنر / کرونا» (پژوهشکدة هنرـ 1399)
 • عضو شورای سیاستگذاری و دبیر اجرایی همایش ملی «تبارشناسی و سیر تحول نقد هنر در ایران» (پژوهشکدة هنر ـ از 1399 تا 1400)
 • عضو شورای علمی دومین همایش ملی «هنرهای نمایشی و دیجیتال» (دانشگاه دامغان ـ از 1399 تا 1400) 
 • دبیر علمی هم‌اندیشی «میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران» (پژوهشکدة هنر ـ‌1399)
 • دبیر علمی همایش ملی هنرهای آیینی در ایران (پژوهشکدة هنر ـ‌1391)