درباره پژوهشکده هنر

پژوهشکده هنر وابسته به فرهنگستان هنر، به منظور پاسخگويی به بخشی از نيازهای پژوهشی کشور در زمينه هنر، در سال ۱۳۸۳، بر اساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و طبق قانون اهداف، وظايف، و تشکيلات این وزارت‮خانه تأسيس شد. هدف از تأسیس این پژوهشکده توسعه و گسترش پژوهش در زمينه هنر و بسترسازی مناسب برای ارتقای فعاليت‌های پژوهشی مرتبط است.‬

 

 

وظايف و اختيارات پژوهشکده

۱. بررسی و شناسايی نيازهای پژوهشی در زمينه‌های جديد هنری جامعه و تدوين برنامه برای فعال ساختن ظرفيت‌ها و توانايی‌های علمی مراکز علمی و پژوهشی در اين زمينه؛
۲.  اجرای طرح‌های پژوهشی بنيادی، کاربردی، و توسعه‌ای در جهت تحقق اهداف پژوهشکده؛
۳. فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعاليت‌های پژوهشی مرتبط؛
۴. همکاری پژوهشی با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی داخل و خارج کشور به منظور ارتقای کيفيت فعاليت‌های پژوهشی در زمينه‌های جديد حوزه هنر اسلامی و ملّی با رعايت قوانين و مقررات مربوط؛
۵. ارائه خدمات مشاوره‌ای به اشخاص حقيقی و حقوقی، بر اساس نتايج فعاليت‌های علمی و پژوهشی انجام‌شده در پژوهشکده؛
۶.  انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، توليد نرم‌افزار و برنامه‌های رايانه‌ای متناسب با اهداف پژوهشکده، طبق ضوابط و مقررات مربوط؛
۷. برگزاری همايش‌های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاه‌های آموزشی با رعايت ضوابط و مقررات مربوط در پژوهشکده.