اساسنامه

اساسنامه پژوهشکده هنر

وابسته به فرهنگستان هنر

مقدمه

به منظور پاسخگويی به بخشی از نيازهای پژوهشی كشور در زمينه هنر، پژوهشكده هنر وابسته به فرهنگستان هنر، براساس مجوز شماره 8676/22 مورخ 28/10/83 شورای گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و طبق قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری (مصوب 18/5/1383)، مفاد اين اساسنامه، قوانين، ضوابط و مقررات مربوط تأسيس و اداره می‌شود.

در اين اساسنامه فرهنگستان هنر به اختصار «فرهنگستان» و پژوهشكده هنر به اختصار «پژوهشكده»‌ ناميده مي‌شود.

ماده 1. اهداف

1. توسعه و گسترش پژوهش در زمينه هنر

2. زمينه‌سازی مناسب برای ارتقای فعاليت‌های پژوهشي مرتبط

ماده 2. وظايف و اختيارات

1. بررسی و شناسايی نيازهای پژوهشی در زمينه‌های جديد هنری جامعه و تدوين برنامه برای فعال ساختن ظرفيت‌ها و توانايی علمی مراكز علمی و پژوهشی در اين زمينه

2. اجرای طرح‌های پژوهشی بنيادی، كاربردی و توسعه‌ای به منظور تحقق اهداف پژوهشكده

3. فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با فعاليت‌های پژوهشی مرتبط

4. همكاری پژوهشی با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی داخل و خارج كشور به منظور ارتقای كيفيت فعاليت‌های پژوهشی در زمينه‌های جديد حوزه هنر اسلامی و ملی با رعايت قوانين و مقررات مربوط

5. ارائه خدمات مشاوره‌ای به اشخاص حقيقی و حقوقی براساس نتايج فعاليت‌های علمی و پژوهشی انجام شده در پژوهشكده

6. انتشار مجله، كتاب علمی، جزوه آموزشی، توليد نرم‌افزار و برنامه‌های رايانه‌ای متناسب با اهداف پژوهشكده طبق ضوابط و مقررات مربوط

7. برگزاری همايش‌های علمي و ارائه دستاوردهای پژوهشي در قالب كارگاه‌های آموزشی با رعايت ضوابط و مقررات مربوط در پژوهشكده

ماده 3. پژوهشكده از تاريخ تصويب اساسنامه دارای شخصيت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و وابسته به فرهنگستان هنر است.

ماده 4. محل فعاليت پژوهشکده در تهران است.

ماده 5. اركان

الف. هيئت امنا

ب. رئيس

ج. شورای پژوهشی

ماده 6. تركيب هيئت امنا

1. رئيس فرهنگستان هنر (رئيس هيئت امنا)

2. وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا نماينده وی

3. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور يا نماينده وی

4. رئيس پژوهشكده (دبير هيئت امنا)

5. سه تا پنج تن از شخصيت‌های علمی ـ فرهنگی كشور كه نقش مؤثری در توسعه و پيشرفت پژوهشكده داشته باشند.

تبصره 1. حداقل دو تن از شخصيت‌های مذكور در بند 5 بايد از اعضای هيئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشی كشور باشند.

تبصره 2. اعضای مذکور در بند 5 به پيشنهاد رئيس فرهنگستان هنر و تأييد و حکم وزير علوم، تحقيقات و فناوری برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند و در يک زمان حداکثر می‌توانند عضو دو هيئت امنا باشند. پيشنهاد و انتصاب مجدد آنان بلامانع است و تا زمانی که افراد جديدی به جای آنان منصوب نشده‌اند همچنان به انجام وظايف و اختيارات قانوني خود ادامه می‌دهند.

ماده 7. وظايف و اختيارات هيئت امنا

1. تصويب آيين‌نامه داخلي هيئت امنا

2. تصويب نمودار سازمانی و تشکيلات پژوهشکده براساس ضوابط و مقررات مربوط

3. تصويب آيين‌نامه‌های مالی ـ معاملاتی «اداری» استخدامی و تشکيلاتی پژوهشکده (از جمله آيين‌نامه‌های سفرهای علمي، بررسي‌های تحصيلی و فرصت‌های مطالعاتی) که پس از تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود.

4. بررسي و تصويب بودجه ساليانه و تفصيلی پژوهشکده که از طرف رئيس پژوهشکده پيشنهاد می‌شود.

5. تصويب حساب‌ها و ترازنامه ساليانه پژوهشکده

6. تصويب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط

7. کوشش برای جلب کمک‌های بخش غير دولتی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهيزاتی، ساختمانی، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط

8. پيشنهاد ميزان فوق‌العاده‌های اعضای هيئت علمی پژوهشکده به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برای تأييد

9. تعيين نحوه اداره واحدهای توليدی، خدماتی، کارگاهی و ... در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط

10. تعيين ميزان پژوهانه، آموزانه، ترجمانه، نويسانه و نظاير آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط

11. بررسی گزارش عملکرد ساليانه پژوهشکده که از طرف رئيس پژوهشکده ارائه می‌شود و اظهارنظر نسبت به آن

ماده 8. رئيس

رئيس پژوهشكده كه نماينده قانونی پژوهشكده نزد مراجع حقيقی و حقوقی است، از ميان اعضای هيئت علمي با پيشنهاد رئيس فرهنگستان هنر، تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوری و حكم رئيس فرهنگستان هنر برای مدت چار سال منصوب می‌شود. پيشنهاد و انتصاب مجدد وی بلامانع است و تا زماني که فرد جديدی به جای وی منصوب نشده باشد همچنان به انجام وظايف و اختيارات قانوني خود ادامه می‌دهد.

ماده 9. وظايف و اختيارات رئيس

1. برنامه‌ريزی برای پژوهشکده، هدايت و اداره امور آن و نظارت بر حسن اجرای همه فعاليت‌های آن در چهارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط

2. تنظيم نمودار سازمانی و تشکيلات پژوهشکده و پيشنهاد آن به رئيس فرهنگستان برای طي مراحل قانوني

3. صدور احکام مربوط به استخدام، انتصاب، ترفيع، ارتقا، مأموريت، اخراج و ... اعضای هيئت علمي و کارمندان پژوهشکده در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط

4. انتخاب و انتصاب معاونان، مشاوران و مسئوولان پژوهشکده براساس نمودار سازمانی و تشکيلات مصوب پژوهشکده و عزل آنان

5. امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات پژوهشکده در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب

6. افتتاح حساب‌های بانکی مورد نياز پژوهشکده و معرفی دارندگان حق امضاهای مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوط

7. تنظيم بودجه ساليانه و تفصيلی پژوهشکده و پيشنهاد آن به رئيس فرهنگستان برای طی مراحل قانونی

8. تنظيم آيين‌نامه‌های مالی ـ معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکيلاتی پژوهشکده و همچنين تغيير و اصلاح آنها طبق ضوابط و مقررات مربوط و پيشنهاد آنها به رئيس فرهنگستان برای تصويب

9. تنظيم آيين‌نامه‌های سفرهای علمی، بورس‌های تحصيلی و فرصت‌های مطالعاتی در چهارچوب ضوبط و مقررات مربوط و پيشنهاد آنها به شورای پژوهشی برای تأييد و طي مراحل قانوني

10. ارائه گزارش و عملکرد ساليانه پژوهشکده به رئيس فرهنگستان

11. پيشنهاد تأسيس و انحلال گروه‌های پژوهشی به شورای پژوهشی پژوهشکده

12. استيفای منافع و حفظ حقوق پژوهشکده در مراجع قانوني (اعم از قضايی، اجرايی، اداری و ...) به نمايندگی از پژوهشکده شخصاً و يا به وسيله وکيل با حق توکيل غير تا يک درجه

13. اجراي مصوبات هيئت امنا و شورای پژوهشی پژوهشکده در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط

تبصره: رئيس پژوهشکده می‌تواند بخشی از وظايف و اختيارات اداری و مالی خود را با حفظ مسووليت خويش و رعايت قوانين و مقررات مربوط، به معاونان پژوهشکده تفويض کند.

ماده 10. ترکيب شوراي پژوهشی

1. رئيس پژوهشکده (رئيس شورا)

2. معاون پژوهشی پژوهشکده (دبير شورا)

3. مديران گروه‌های پژوهشی

4. دو تا پنج تن از اعضای هيئت علمی

تبصره 1: حداقل دو تن از اعضای مذکور در بند 4 بايد از ميان پژوهشگران و صاحب‌نظران خارج از پژوهشکده با معرفي رئيس پژوهشکده يا معرفی رئيس پژوهشکده و تأييد معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری انتخاب شوند.

تبصره 2: اعضای مذکور در بند 4 با حکم رئيس پژوهشکده براي مدت چهار سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 11. جلسات شورای پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی دست کم هر ماده يک بار و با حضور حداقل دوسوم اعضا به شرط حضور رئيس شورا، رسميت می‌يابد و تصميم‌های آن با رأی اکثريت نصف به علاوه يک کل اعضاي شورا معتبر است.

تبصره: اداره جلسات شورا طبق آيين نامه داخلي شورا است.

ماده 12. وظايف و اختيارات شورای پژوهشی

1. تصويب آيين‌نامه داخلی شورا

2. تعيين خط مشی و برنامه‌های علمی و پژوهشی پژوهشکده در چهارچوب سياست‌ها و مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

3. تصويب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشی گروه‌های پژوهشی

4. بررسی و تصويب طرح‌های پژوهشی پژوهشکده و نظارت بر کيفيت و حسن اجرای آنها

5. بررسی و نظارت بر پيشرفت طرح‌های پژوهشی طبق برنامه زمانبندی مصوب و در صورت لزوم تجديدنظر و تصويب تغييرات آنها

6. تعيين داور يا هيئت داوران طرح‌های پژوهشی خاتمه يافته که از سوی معاون پژوهشی پژوهشکده معرفي می‌شوند.

7. ارزيابی نتايج فعاليت‌های علمی و پژوهش پژوهشکده

8. تأييد پيشنهاد و تأسيس و انحلال گروه‌های پژوهشی پژوهشکده به منظور طی مراحل قانونی

9. برنامه‌ريزی برای ايجاد و تعميق ارتباط علمی با ساير موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط

10. بررسي و تصويب برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و همايش‌ها و بازديدهای علمي

11. تأييد آيين‌نامه‌های سفرهای علمی، بورس‌های تحصيلی و فرصت‌های مطالعاتی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط و پيشنهاد آنها به رئيس فرهنگستان برای طي مراحل قانونی

12. بررسی و پيشنهاد نيازهای تجهيزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی، و علمی پژوهشکده به رئيس پژوهشکده

13. بررسي و تصويب سفرهای علمی، بورس‌های تحصيلی و فرصت‌های مطالعاتی اعضای هيئت علمی پژوهشکده طبق ضوابط و مقررات مربوط

14. تصويب آيين‌نامه‌های تأليف و ترجمه کتاب و مقاله و نحوه انتشار نتايج فعاليت‌های علمی و پژوهشی پژوهشکده

15. بررسي صلاحيت علمي متقاضيان عضويت در هيئت علمی پژوهشکده و اظهار نظر نسبت به آن

16. انجام ساير اموری که در چهارچوب ضوابط و مقررات از سوی هيئت امنا يا رئيس پژوهشکده به شورا محول می‌شود.

ماده 13.پژوهشکده از نظر مالی ـ معاملاتی تابع آيين‌نامه مالي ـ معاملاتی است که به تصويب هيئت امنا و تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوری می‌ىرسد.

ماده 14.نحوه گزينش علمی داوطلبان عضويت هيئت علمي پژوهشکده طبق آيين‌نامه استخدامی اعضای هيئت علمی پژوهشکده است که به تصويب هيئت امنا و تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوری خواهد رسيد.

ماده 15.نحوه گزينش عمومي داوطلبان عضويت هيئت علمی پژوهشکده تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و ساير مراجع ذی‌صلاح است.

ماده 16.فضا, امکانات و تجهيزات پژوهشکده بايد مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوری باشد.

ماده 17.پژوهشکده تابع تمامي قوانين و مقررات مربوط و ضوابط و آيين‌نامه‌های مصوبت وزارت و ساير مراجع ذی‌صلاح است.

ماده 18. منابع مالي

1. اعتبارات بودجه عمومي

2. درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌های پژوهشی، ارائه خدمات مشاوره‌ای، برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشی کوتاه‌مدت و عرضه محصولات علمي (کتاب، مجله، ...)

3. کمک‌های دريافتی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط

4. هدايا و کمک‌های دريافتی از اشخاص حقيقی و حقوقی

ماده 19.سال مالی پژوهشکده عبارت است از يک سال شمسی که از اول فروردين ماه هر سال شروع و به پايان اسفندماه همان سال ختم می‌شود. اولين سال مالی از تاريخ تأسيس پژوهشکده شروع و به پايان اسفندماه همان سال ختم می‌شود.

ماده 20. انحلال

پژوهشکده در موارد زير پس از تصويب شورای گسترش آموزش عالي منحل می‌شود:

1. به پيشنهاد رئيس فرهنگستان هنر

2. در صورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و ساير قوانين و مقررات جاری کشور به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

ماده 21.در صورت اعلام موافقت اوليه شورای گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری با انحلال پژوهشکده، هيئت تصفيه‌ای مرکب از نماينده حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، نماينده حقوقي فرهنگستان هنر و رئيس پژوهشکده تشکيل و با رعايت مقررات قانوني در مدتی که شورای گسترش آموزش عالي تعيين می‌کند امر تصفيه را بر عهده خواهد داشت.

ماده 22. فرهنگستان موظف است:

1. تمامي تعهدات پژوهشکده را در برابر وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غير دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، ساير اشخاص حقوقي و حقيقي (اعم از اعضای هيئت علمي و کارمندان) انجام دهد يا توافق صاحبان حق تعهدات پژوهشکده را رأساً بپذيرد.

2. تمامي امتيازات و اموالي را که از منابع عمومي و دولتي و بانک ها و شهرداريها و غيره در اختيار پژوهشکده قرار گرفته است مسترد نمايد يا موافقت صاحبان حق را مبني بر واگذاري امتيازات و اموال مذکور به پژوهشکده ارائه دهد.

ماده 23.پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماده 22 و حل و فصل امور حقوقي و تصويب نهايي انحلال پژوهشکده توسط شورای گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، تأديه تمامی ديون و اعلام ختم تصفيه توسط هيئت تصفيه، باقيمانده دارای پژوهشکده به فرهنگستان هنر منتقل مي‌شود.

تبصره: هيئت تصفيه موظف است در مورد فوق صورت‌مجلسي را که به امضای تمامي اعضای هيئت خواهد رسيد تنظيم و يک نسخه از آن را به فرهنگستان هنر و نسخه ديگر آن را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری تصفيه کند.

ماده 24.مواردی که در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و ساير قوانين مربوط است.

ماده 25.هرگونه تغيير در مفاد اين اساسنامه با پيشنهاد رئيس فرهنگستان هنر، تأييد معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، تصويب شورای گسترش آموزش عالي و ابلاغ وزير علوم، تحقيقات و فناوری امکان‌پذير است.

ماده 26.اين اساسنامه مشتمل بر 26 ماده و 7 تبصره در تاريخ 18/4/84 به تصويب شوری گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.