هیأت امنا

اعضای هیئت امنا:

۱. دکتر بهمن نامور مطلق (رئیس هیئت امنا)

۲. دکتر علی تقوی (دبیر هیئت امنا)

۳. دکتر سعید رضائی (نماینده وزیر علوم)

۴. فریبا فهیم یحیایی (نماینده سازمان مدیریت)

۵. دکتر محمدعلی رجبی

۶. دکتر فریدون رحیم‌زاده

۷. دکتر علی منتظری

۸. دکتر حسن بلخاری قهی