شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی:

 

              دکتر علی تقوی                            دکتر ندا اخوان اقدم

           دکتر شهاب پازوکی             دکتر رضا افهمی                 دکتر مهدی مکی‌نژاد                         دکتر مجید پروانه‌پور

 

               دکتر زهرا دستان                    دکتر نیر طهوری