شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی:

دکتر علی تقوی، دکتر ندا اخوان اقدم، دکتر شهاب پازوکی، دکتر نیر طهوری، دکتر زهرا دستان، دکتر مجید پروانه‌پور، دکتر رضا افهمی، دکتر مهدی مکی‌نژاد