شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی:

دکتر علی تقوی، دکتر شهاب پازوکی دکتر نیر طهوری، دکتر ناهید عبدی، دکتر صبا لطیف‌پور، دکتر ندا اخوان اقدم، دکتر رضا افهمی، دکتر مهدی مکی‌نژاد