اولویت‌های پژوهشی

اولویت‌های پژوهشی

اولویت­‌های گروه‌های سه­‌گانه پژوهشکده هنر در سال ۱۳۹۷

 

۱. گروه تاریخ هنر

- منبع‌شناسی هنر ایران پیش از اسلام؛

- مطالعة هنرهای پیش از اسلام براساس رویکردهای تحلیلی مختلف؛

-مطالعة هنرهای ایرانی- اسلامی در چارچوب رویکردهای تحلیلی مختلف؛

- بررسی و تحلیل منابع و گفتمان‌های مختلف در باب هنرهای اسلامی در ایران؛

- جریان‌شناسی هنر معاصر؛

- شکاف‌های موجود در مطالعات تاریخ هنر معاصر ایران؛

 

۲. گروه "نظریه و نقد هنر":

- معرفی نظریه‌های مطرح حوزة هنر و روش‌های مختلف نقد آثار هنری؛

- بومی‌سازی نظریه‌های هنری و به‌کارگیری روش‌های نوین نقد در تحلیل آثار هنری؛

 

۳. گروه "هنر شرق":

- تأثیر اسلام بر هنر شرق؛

- تعاملات هنر ایران با هنر سایر حوزه‌های تمدنی شرق دور.